Det haster med at få indført CO2-afgiftsrefusion for grøn biogas

February 13, 2024 by
Det haster med at få indført CO2-afgiftsrefusion for grøn biogas
Energi Vegger

En ny EU-database for oprindelsesgarantier implementeres i 2024 og betyder, at VE-andelene følger med ud af landet, når oprindelsesgarantier for biogas eksporteres. Derfor haster det med at gøre det mere attraktivt for danske virksomheder at købe især ustøttet dansk biogas, skriver direktør Frank Rosager og Public Affairs chef Esben Tranholm Nielsen, Biogas Danmark, i Altinget.

Der er behov for hurtig politisk beslutning om en model for CO2-afgiftsrefusion for grøn ustøttet biogas i gasnettet. Med den politiske aftale ”grøn skattereform for industri mv.” fra 24. juni 2022 blev der truffet beslutning om, at der skal udarbejdes en analyse af mulige modeller for, at biogas afgiftsfritages gennem anvendelse af oprindelsesgarantier. En model skulle have været forelagt forligspartierne før sommeren 2023. Det er desværre endnu ikke sket.

Fra 1. januar 2025 rammes de danske industrivirksomheder af den nye CO2-afgift, uanset om de bruger Co2-neutral biogas eller fossil gas. Det er både urimeligt over for de virksomheder, der har betalt for det grønne valg, og det hæmmer den grønne omstilling i industrien. Her er særligt en CO2-afgiftsrefusion for ustøttet biogas en nødvendighed for at sikre grønne incitamenter i erhvervslivet. Samtidig øges presset fra EU-reguleringen i samme retning.

Sagen er topaktuel og bliver nu taget op af Folketingets skatteudvalg samt klima-, energi- og forsyningsudvalget, idet Biogas Danmark har foretræde for begge udvalg torsdag den 18. januar.

Afgifter straffer det grønne valg og skader konkurrenceevnen
I de dele af erhvervslivet, hvor elektrificering ikke er mulig, er omstilling til biogas den oplagte og i mange tilfælde eneste mulighed for grøn omstilling.

I dag afgiftsbelægges biogas leveret gennem gasnettet som fossil naturgas, uanset om den har modtaget støtte eller ej. Det skader både industri- og transportvirksomhedernes incitament til at skifte til grøn biogas. Hvis CO2-afgifter skal understøtte den grønne omstilling, så kræver det, at ustøttet biogas leveret gennem gasnettet ikke beskattes som fossil naturgas.

Der er behov for, at skattelovgivningen tilpasses de ændringer, der sker som følge af den grønne omstilling, hvor gasinfrastrukturen ikke kun distribuerer fossil naturgas, men også distribuerer og lagrer biogas og fremover, brint, power-to-x gasser og andre grønne gasser til erhvervsliv og forbrugere.

Skærpet konkurrence mellem Danmark og udlandet
I de kommende år vil konkurrencesituationen for danske virksomheder i forhold til udlandet blive yderligere skærpet.

Der kommer nemlig i 2024 en EU-database, hvor alle oprindelsesgarantier og bæredygtighedscertifikater i EU skal dokumenteres. Databasen vil, foruden at være et stærkere kontrolorgan for oprindelsesgarantier, også medføre at VE-andelene ikke længere tæller i producentlandet, men flyttes til de lande, hvor kunderne køber oprindelsesgarantier. Det må derfor forventes, at biogassen i endnu højere grad vil flyde til de lande og virksomheder i EU, der har de bedste incitamenter for anvendelse af biogassen.

Muligheden for at sikre CO2-afgiftsrefusion af grøn biogas i gasnettet er til stede
En løsning ligger dog lige for.

EU´s direktiv for vedvarende energi stiller krav om, at Energinet siden 2021 på linje med alle andre EU-lande har skullet sikre, at der udstedes oprindelsesgarantier som dokumentation for, at biogas kan transporteres effektivt gennem gasnettet og tages ud igen som biogas. En ordning, der benævnes massebalanceprincippet. Det foregår ved, at Energinet udsteder oprindelsesgarantier til dokumentation for den mængde biogas, der bliver tilført gasnettet fra hvert enkelt biogasanlæg. Når der købes og forbruges biogas, skal en tilsvarende mængde oprindelsesgarantier annulleres i Energinets certifikatregister, hvorved man ved, hvor meget biogas der er tilført og anvendt fra gasnettet.

Alle udstedere af oprindelsesgarantier i EU er tvunget til at påstemple, hvorvidt der er givet støtte til den pågældende mængde biogas. Endvidere skal alle udstedelser, handler og anvendelser registreres i EU´s nye database, så alle myndigheder kan følge oprindelsesgarantierne fra producenterne til den endelige slutbruger.

Forudsætningerne bør derfor være til stede for at fjerne den kommende CO2-beskatning af ustøttet CO2-neutral biogas leveret gennem gasnettet, når virksomhederne dokumenterer deres køb af biogas ved at slette Energinets udstedte oprindelsesgarantier i takt med, at biogassen forbruges.

Frank Rosager
Direktør i Biogas Danmark

Esben Tranholm Nielsen
Public Affairs chef Biogas Danmark

Debatindlægget blev bragt i Altinget den 22. januar 2024.​